eerste kamer moet besluit nemen over nieuwe gokwet

Minister Dekker geeft in brief over gokwet antwoord op 3 belangrijke vragen

Het lijkt soms wel alsof er helemaal geen beweging zit in de nieuwe Wet op de Kansspelen, maar dat is gelukkig niet helemaal waar. Minister Dekker van Rechtsbescherming zorgt er met zijn laatste brief voor dat er wellicht weer stappen gezet gaan worden. De bedoeling van deze brief is dat er onduidelijkheden worden weggenomen over een aantal belangrijke openstaande punten. Met deze brief (gedateerd 19 juni 2018) wil de minister drie struikelblokken wegnemen die ervoor zorgen dat de nieuwe gokwet nog altijd niet kan worden ingevoerd en de strekking van deze brief komt op het volgende neer:
De drie hoofdvragen

De afgelopen jaren is er al uitgebreid gesproken over de nieuwe gokwet en waren er nog een aantal hete hangijzers waar nog onvoldoende duidelijkheid over was. Het gaat om de volgende aandachtspunten:

 1. Om online kansspelen te mogen aanbieden moet de aanbieder op enigerlei wijze ook in Nederland zijn gevestigd.

  Onder meer op grond van recente jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie, is besloten dat aanbieders zonder een vestiging binnen de EU slechts aanspraak maken op een vergunning als zij over een nevenvestiging in Nederland beschikken.

  Vestiging: aanbieders moeten met hun hoofdvestiging, hoofdbestuur of statutaire zetel zijn gevestigd binnen Nederland of een andere EU/EER-lidstaat.
  Vertegenwoordiger: vergunninghouders moeten over een vertegenwoordiger in Nederland beschikken. Deze draagt in samenwerking met Nederlandse experts bij aan de ontwikkeling, uitvoering en het onderhoud van het verslavingspreventiebeleid.

 2. Er moet bijzondere aandacht komen om kansspelverslaving terug te dringen.
  Een compleet pakket aan maatregelen moet kansspelverslaving voorkomen. Dit is tot stand gekomen op grond van best practices uit zowel binnen- als buitenland, inzichten vanuit de verslavingszorg en academische opinies. Daarnaast sluiten ze aan bij de aanbevelingen van de Europese Commissie. In dit pakket komen de volgende punten naar voren:

  Getrapt interventiemodel: de vergunninghouder verstrekt duidelijke informatie en de speler geeft inzicht in z’n speelgedrag, bijvoorbeeld in de vorm van spelersprofielen en pop-up meldingen. Bij risicovol speelgedrag wordt interventie uitgevoerd, in de vorm van zelftests, persoonlijke gesprekken en doorverwijzing naar hulp. Het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS) registreert spelers die vrijwillig of onvrijwillig moeten worden uitgesloten van deelname.
  Adviesfunctie ervaringsdeskundigen: ervaringsdeskundigen kunnen vanuit hun visie input leveren op het verslavingspreventiebeleid van de vergunninghouder.
  Scheiding games en kansspelen: de vervagende grens tussen games en online kansspelen moet worden verduidelijkt om zo kwetsbare groepen te beschermen.
  Risicoanalyse nieuw spelaanbod: nieuwe kansspelproducten moeten, nog voordat zij worden aangeboden, onderhevig worden aan een risicoanalyse.

 3. De afdracht aan sport en goede doelen mag met de nieuwe wet niet worden aangetast.
  In Nederland hebben we een lange traditie van loterijen. Deze hebben een relatief laag risico en één van de kenmerken is de verplichte afdracht aan goede doelen door de loterijen. Hiermee hebben de loterijen ook een maatschappelijke rol en het kabinet wil deze behouden. Dat heeft tot gevolg dat kansspelen op afstand niet worden toegestaan om (online) loterijen aan te bieden en daarmee te concurreren met de Nederlandse (goededoelen)loterijen.

Volgende stappen richting een nieuwe gokwet

De commissie Justitie en Veiligheid heeft op 26 juni 2018 besloten om de brief in behandeling te nemen. Op 13 juli 2018 is daarvoor een memorie van antwoord opgemaakt. Minister Dekker heeft aangegeven het belangrijk te vinden om online kansspelen zo snel mogelijk te reguleren en de Nederlandse gokker de gewenste bescherming tegen ondermeer kansspelverslaving te bieden. De Eerste Kamer zal op dinsdag 11 september de verdere procedure te bespreken. De volledige brief kun je vinden op de website van de overheid.